Tips för montering av en Lillevilla -produkt

Lillevilla produkter är lätta att montera, eftersom alla de viktigaste delarna, såsom väggstockar, redan är av rätt längd och form. Bara den roligaste delen, monteringen, återstår för dig!

Lillevilla -produkter är produkter av så kallat lättimmer, vilket innebär att monteringsmetoden är densamma som vid byggande med tjockare timmer. Den enda skillnaden är att byggandet är ännu enklare. Här svarar vi på några ofta förekommande frågor. För mer information, kontakta vårt kundtjänstteam för information om varje produkt.

Instruktionerna nedan är allmänna. Ta hänsyn till landsspecifika variationer och använd metoder som uppfyller kraven för ditt lands byggnadssätt/lagstiftning.

Nedladdningsbara modellspecifika monteringsinstruktioner är avsedda att vara allmänt informativa. Använd alltid den monteringsinstruktion som medföljer stugpaketet. Så försäkrar du dig om att du har uppdaterade instruktioner för den relevanta produktionsserien.

Hur gör jag grunden till min gårdsbyggnad?

En tumregel, är att om byggnaden inte ska värmas upp, ska den helst byggas på en grund med fungerande ventilation. Pelar- eller balkgrunden är fungerande lösningar. Du kan också använda betongplattan som grund.

De flesta modellerna har instruktioner för pelargrunder. Se till att marken är jämn och utan tjäle. Vid behov ersätt den tjälande marken med grusbotten. Detta säkerställer byggnadens funktionalitet från årstid till årstid och år efter år. När du är klar med underlaget och grunden sätter du de första stockarna på plats så att kantstockarna kommer 5-10 mm över grundbalkarna. På så sätt rinner inte vattnet ner till grunden, och golvbrädorna kan spikas ordentligt på grundbalkarna. Kontrollera kryssdimensionen på stockramen och fäst de stockarna i grundbalkarna. Sedan kan du fortsätta att montera väggarna.

Ytterligare tips: Det är värt att till exempel lägga till takpappsremsor mellan grundbalkarna och grunden för att hålla fukten från marken borta från träet.

Hur ska jag skyddsbehandla stugan när den är monterad?

Trä i Lillevilla -produktpaket är obehandlat, förutom grundbalkarna och terassbrädorna, som har blivit behandlade med vattenlösligt träskyddsmedel. Det är lämpligt att genomföra den första skyddsbehandlingen av stugan omedelbart efter monteringen med ett färglöst träimpregneringsmedel eller en grundfärg som förhindrar mögel och blånadssvamp. Byggnaden, inklusive dörrar och fönster, bör också behandlas från insidan. Skyddsbehandlingen av byggnadens ytterytor kan sedan utföras antingen med en transparent bets eller med en täckande målfärg.. Om du använder färg, se till att den andas och passar för stockytor och bildar inte en tät hinna. Akryl- och latexfärger är inte lämpliga för målning av stockar, eftersom de bildar en icke-andningsbar hinna och håller därmed fukten inne i stocken. Detta är inte bra för trä och kan göra att träet ruttnar.

Terrassbrädorna kan behandlas med olika färger om så önskas.

Golvet kan behandlas med lämplig färg eller t.ex. båtlack (observera att behandlingsmaterialet ska vara tillräckligt hållbart för slitage). Du kan också skyddsbehandla golvbrädorna på båda sidor innan du monterar golvet. Detta skyddar golvet för fukt som stiger underifrån.

Vilken sorts takmaterial ska man ha?

Vi rekommenderar takpapp eller plåttak för modeller med takås. Kontrollera takmaterialets lämplighet för din Lillevilla med till exempel tanke på taklutning. Självhäftande takpapp (självhäftande tätningslist) eller EPDM-tätskikt ska användas för modeller med pulpettak och tak med svag lutning. Spikningspunkten måste beaktas vid fastsättning av shingel och självhäftande papp. Spikningen ska göras där spiken blir täckt av filten som kommer ovanpå.

Tegeltak är strängt förbjudet utan en modifiering av takkonstruktionerna, eftersom det blir för tungt.

För takpapp är takkonstruktionerna klara utan modifiering. Välj filtspik efter tjockleken på takbrädorna. Vid behov kan du för tunnare takbrädor beställa 17 mm långa filtspikar från oss. För plåttaket och Onduline -takpapp ska vid behov anskaffas och monteras underlagspapp och läkter. Kontrollera saken med leverantören av takmaterial och följ deras instruktioner om montering.

Det är också värt att komma ihåg kraften i vinden och montera stormlistor för att knyta takkonstruktionerna till läkten. I större modeller använder vi gängade stänger som ska monteras i förborrade hål i hörnen av stockväggarna. Instruktioner för montering av stormlistor och gängade stänger finns i stugans monteringsinstruktion. På byggplatser som är utsatta för hårda vindar och stormar, ska stugan fästas i grunden och taket på stugan med särskild omsorg. Detta kan kräva speciella fästanordningar som inte ingår i leveransen.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Det är alltid lämpligt att kontrollera behovet av ett bygglov hos den myndighet som ansvarar för byggandet i respektive kommun. Den kommunala bygglagen kan innehålla till exempel storleksbegränsningar eller andra villkor för byggnaden. Där får du svar på frågan om det krävs ett anmälningsförfarande, tillstånd för åtgärder eller bygglov. Om en ansökan om godkännande krävs, skall måttritningar för varje produkt bifogas ansökan. De kan oftast hittas på vår hemsida, hos vår återförsäljare eller genom direktkontakt med oss.

Det finns stora landsspecifika skillnader i kraven på bygg- och åtgärdstillstånd, samt också regionala skillnader på vissa platser. Hör med byggnadsmyndigheten som ansvarar för byggandet i din byggnadskommun.

Hur länge tar monteringen och förmår jag utföra den?

Den största delen av produkterna i Lillevilla -sortimentet ska kunna monteras av ett “gäng på två yrkesmän” på en dag och som eget arbete uppskattningsvis på ett veckoslut. Denna uppskattning omfattar inte grunden, skyddsbehandlingen eller taktäckningen. Men tidsödande bearbetning och sådant, som kräver specialmaskiner, har slutförts på vår fabrik, så uppförandet av Lillevilla gårdsbyggnader lyckas för de flesta av oss. Det är dock bra att vara medveten om att det är en fråga om konstruktion, så det är bra att ha några grundläggande kunskaper och färdigheter i byggandet. Annars bör du få med någon med byggerfarenhet som kan råda dig vid behov.

Våra modeller med knuttimringshörn byggs normalt med traditionella timmerbyggnadsprinciper, vilket innebär att läkten måste kunna leva efter förändringar i luftfuktigheten. Läkten sänker sig på våren och på sommaren när stockarna torkar och stiger igen på hösten och vintern när stockarna sväller. Därför måste exempelvis fastsättning av hyllor eller regnvattensystem i väggarna utföras på ett sådant sätt att väggarnas liv i vertikalriktning inte förhindras. Å andra sidan, våra modeller med city-hörn tenderar att vara fasta i sin struktur, där samma liv i höjdled av läkten inte sker, vilket bör beaktas vid byggande och utrustning av en stuga.

Karmarna av stora pardörrar och fönster levereras i delar och måste sättas ihop på byggplatsen. På så sätt får de bäst plats i paketet och förblir intakta hela vägen till byggarbetsplatsen. Gör endast eventuella karmfästen på syllen först när dörrkarmen är i tvärramen och dörren fungerar som den ska; utrymmet mellan dörrbladen i mitten är lika stort upptill och nedtill, spärrtungan sträcker sig in i dess utrymme och dörrarna förblir stängda även utan lås.

Är det möjligt att modifiera gårdsbyggnader?

Det går inte att få tag på Lillevilla-produkter med personliga modifieringar (exklusive 70 mm modeller) eller alternativa stocktjocklekar. Det är dock också möjligt att uppföra de flesta modellerna spegelvända, eller så kan du byta plats på fönstret och dörren på samma vägg. Det bör dock noteras att hängningen på dörrar och fönster förblir densamma som tidigare. Det är möjligt att öka antalet fönster och dörrar genom att själv såga fönster- och dörröppningar i väggarna. En extra dörr eller ett fönster kan beställas från vår fabrik med en leveranstid på cirka 4 veckor.

Lillevilla