Dataskyddspolicy

Detta är en rapport om behandlingen av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Registeransvarig

Luoman Puutuote Oy
FO-nummer: 1858454-2
adress: Lapuantie 626, FI-61450 Kylänpää
p. +358 (0)6 4745 900
e-post: kundtjanst@luoman.fi

Kontakter i dataskyddsfrågor


I alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter och i situationer som rör utövandet av egna rättigheter rekommenderas de registrerade att kontakta till Finland: asiakaspalvelu@luoman.fi.

Namn på personregistret

Luoman Puutuote Oy:s Lillevilla nätbutiks kundregister

Grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Handeln med företagets produkter kräver behandling av personuppgifter. Kundregistret omfattar behandling, godkännande och leverans av beställningar till företaget samt behandling av personuppgifter som behövs för fakturering. Luoman Puutuote Oy behandlar endast personuppgifter som är adekvata och nödvändiga för Luoman Puutuote Oy:s verksamhet.

Personuppgifter behandlas baserat på avtalet mellan Luoman Puutuote Oy och kunden, kundförhållandet mellan Luoman Puutuote Oy och kunden, användningen av Tjänsten, Luoman Puutuote Oy:s berättigade intresse (direktmarknadsföring), samtycke som ges av Kunden eller utifrån lagen. I alla ovanstående situationer behandlas personuppgifter och förmedlingsuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för de ändamål för vilka de behandlas, och behandlingen av personuppgifter kommer alltid att respektera kundernas integritet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är bl.a. följande

– Hantering av kundrelationer, underhåll och utveckling, kundkommunikation;

– Producera, tillhandahålla och utveckla en tjänst;

– Affärsutveckling;

– Försäljning och marknadsföring, direktmarknadsföring;

– Kund- och marknadsundersökningar, produktutvärderingar;

– Övervaka och analysera användningen av tjänsterna för att bättre förstå kundernas behov och tillhandahålla riktade tjänster;

– Uppfyllande av skyldigheter enligt lag samt myndigheternas föreskrifter och instruktioner.

Regelbundna informationskällor

De personuppgifter som behandlas kommer i regel från följande källor:

  • Från den registrerade själv

Det är nödvändigt att lämna personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med Luoman Puutuote Oy. Om informationen inte lämnas kan Luoman Puutuote Oy inte ingå ett avtal med kunden eller leverera produkter.

Behandlade personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige samlar endast in personuppgifter från registrerade personer som är relevanta och nödvändiga för de användningsändamål som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Följande information om de registrerade behandlas:

– Namn, kontaktuppgifter: postadress, e-postadress, telefonnummer. När en beställning eller leveransinformation görs under en annan persons namn och adress lagras även dennes uppgifter.

– Information om betalning och betalningsmetoder;

– Uppgifter om kundtransaktioner: händelser och uppgifter i samband med förvaltningen av kundrelationen;

– Kundkommunikation: meddelanden och inspelningar i vilken kunden är en part;

– Information om användning av tjänsten: t.ex. köphistorik, fakturerings-, kredit- och betalningsinformation, varukorgsinformation, fraktinformation som leveransmetod och adress samt produktrecensioner; och

– Beteendedata: spårning av webbeteende och tjänstanvändning genom cookies och annan liknande teknik, där den insamlade informationen kan omfatta kanal, webbläsare, terminal, enhets- eller cookie-identifierare, IP-adress, sessions-ID samt tid och varaktighet för sessionen, loggdata.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter lämnas som regel inte ut till tredje part. Luoman Puutuote Oy kan anlita underleverantörer eller tjänsteleverantörer för underhåll av tjänster, distribution av produkter, kundservice, betalningshantering, kredit- och betaltjänster, hantering och analys av användardata, undersökningar, kundkommunikation och kampanjer. Företag, underleverantörer och tjänsteleverantörer som tillhör samma företagsgrupp som Luoman Puutuote Oy får endast använda personuppgifter för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy.

Uppgifterna kan också lämnas ut till exempel till myndigheter, om detta krävs enligt lag.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skydd av personuppgifter

Luoman Puutuote Oy behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Luoman Puutuote Oy använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa detta mål, inklusive användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra utrustningslokaler, lämplig åtkomstkontroll, noggrann hantering av användarnamn för informationssystem och utbildning av personal som är involverad i behandlingen av personuppgifter.

Med stöd av lagen om anställningsavtal (55/2001) och de sekretessavtal som kompletterar den har alla anställda som behandlar personuppgifter tystnadsplikt i frågor som rör behandlingen av registrerade personuppgifter.

Lagringsperiod för uppgifter

Luoman Puutuote Oy behåller personuppgifter i registret endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna dataskyddspolicy och som krävs enligt lag. I enlighet med lagstadgade skyldigheter kan Luoman Puutuote Oy behöva bevara uppgifter under en längre tid än den ovan nämnda perioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på lämpligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form som den registrerade har angett dem och kan uppdateras antingen av den registrerade eller av Luoman Puutuote Oy på begäran av den registrerade.

Profilering

Behandlingen av personuppgifter omfattar profilering. Profilering är automatiserad behandling av personuppgifter där uppgifterna används för att utvärdera vissa personliga aspekter om den registrerade. De registrerade profileras för att göra det lättare att rikta direktmarknadsföring och annan kommunikation till dem baserat på deras intressen.

Profileringen påverkar inte den registrerades rätt att handla med Luoman Puutuote Oy eller påverkar på annat sätt den registrerade väsentligt. Profilering utförs endast för att rikta lämplig marknadsföring till den registrerade.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på att personuppgifter om honom eller henne behandlas och, om så är fallet, att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om honom eller henne korrigeras. Den registrerade har också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade genom att tillhandahålla nödvändig tilläggsinformation.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter om honom eller henne raderas om

  1. personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in;
  2. behandlingen av den registrerades personuppgifter grundar sig enbart på den registrerades samtycke och den registrerade återkallar detta samtycke;
  3. den registrerade utövar sin rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter, eller
  4. personuppgifterna har behandlats olagligt eller om den personuppgiftsansvarige enligt lag är skyldig att radera personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om honom eller henne om

  1. den registrerade bestrider att hans eller hennes personuppgifter är korrekta;
  2. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att hans eller hennes personuppgifter raderas och i stället begär att användningen av dem begränsas, eller
  3. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål för vilka de ursprungligen behandlades, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har också rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om honom eller henne i samband med en invändningsanmälan enligt artikel 21.1 i GDPR tills den personuppgiftsansvarige kontrollerar om den personuppgiftsansvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

Rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, t.ex. profilering, och som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne.

Ovanstående ska inte gälla om beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, om det är tillåtet enligt lag eller om det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra sådana uppgifter till en annan registeransvarig.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för personuppgifter är dataskyddsombudsmannen, som är knuten till justitieministeriet. Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.

Ändring av dataskyddspolicyn

Luoman Puutuote Oy utvecklar ständigt sin verksamhet och kan därför behöva ändra och uppdatera sin dataskyddspraxis vid behov. Ändringar kan också baseras på ändringar i dataskyddslagstiftningen. Den senaste versionen av dataskyddspolicyn finns alltid tillgänglig i Luoman Puutuote Oy:s webbutik och på webbplatsen, som Luoman Puutuote Oy uppmanar dig att kontrollera regelbundet. Dataskyddspolicyn har uppdaterats senast 07.10.2022.

Lillevilla